Thessaloniki in a Century

Thessaloniki in a Century
Θεσσαλονίκης αιώνας

2000 – 2001

11 episodes – 30’

3nd National Channel ET3

IMDB

Invisible
Αόρατος

More info

A Table Full of Greece
Ένα τραπέζι Ελλάδα

More info

The Great War – Macedonian Front 1915 – 1918
Ο Μεγάλος Πόλεμος - Μακεδoνικό Μέτωπο 1915-1918

More info